Portfolio

ARFOGI 17 gan Gruffydd

Bendith pob amser yw cael treulio amser gyda chyd-Gristnogion, yn gyfle i ddal i fyny efo hen ffrindiau ond yn bwysicach na hynny, i gael annog ein gilydd yn ein blaenau yn ein cerddediad gyda Iesu Grist. Yn wir, roedd Arfogi yng Ngholeg y Bala yn gyfle gwych i gael gwneud union hynny ond hefyd i ddysgu mwy am Dduw a’i ffyrdd, ac i dreulio amser yn ei gwmni ac yn ei addoli.

Thema’r penwythnos oedd ffydd, gobaith a chariad, ac ar y nos Wener, cafwyd cyfweliad gyda Gareth Lloyd a Mark Vening a bu’r ddau yn trafod eu profiadau personol o Dduw yn gweithio yn eu bywydau hwy o dan y tri phennawd hynny. Roedd yn hyfryd cael clywed gwaith Duw yn eu bywydau a sut y mae’r tri phwnc yr oeddem yn eu trafod yn plethu a chyd-weithio i ddangos gwir ogoniant Duw. Ar y bore Sadwrn, cawsom sgwrs gan Andy Ollerton am obaith, a soniodd am y ffaith ein bod yn aml yn dal ein gobaith mewn pethau daearol. Ond cyfeiriodd at 1 Pedr 1: 3-4, lle dywed:

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! O’i fawr drugaredd, fe barodd ef ein geni ni o’r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth na ellir na’i difrodi, na’i difwyno, na’i difa.

Roedd y neges yn glir, sef mai Iesu yw’r unig un a all gynnig gwir obaith i ni. Yn dilyn ar hynny, cawsom sgwrs y noson honno gan Gareth Lloyd, a oedd yn ein hannog i roi ein ffydd yn Iesu oherwydd mai ef yw’r unig un sy’n cynnig gwir obaith i ni. Yna ar y bore Sul, cawsom sgwrs gan Arfon Jones am gariad, a’i neges oedd mai prif thema’r Beibl yw cariad Duw, a’r modd y mae’n dangos ei gariad tuag atom. Heriodd ni hefyd i ystyried a ydym wedi colli gwir ystyr “cariad” wrth i ni ddweud ein bod yn caru pethau bychain, ond mewn gwirionedd nid oes unrhyw gariad all fyth fodoli yn cymharu â chariad Duw tuag atom ni.

Ddiwedd prynhawn Sadwrn, cawsom dri seminar i ddewis rhyngddynt, gan Arfon Jones, Mark Vening a Rhodri Glyn. Es i i seminar Rhodri Glyn, ble’r oeddem yn trafod ein rôl ni o fewn yr eglwys, a’i bwyslais oedd bod gan bawb rôl yn yr eglwys, y gallwn ni fel pobl ifanc fanteisio ar ddoethineb a phrofiad pobl hŷn ein heglwysi ond y gallwn ninnau yn yr un modd annog datblygiad cyfoes yn yr eglwys, boed drwy arwain addoliad cyfoes neu hyd yn oed gosod gwefan neu hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae rheswm bod amrywiaeth o oedrannau yn ein heglwysi, sef i ni i gyd weithio â’n gilydd er clod i Dduw.

Hyfryd hefyd oedd cael cymdeithasu â ffrindiau yn Arfogi, ffrindiau’n aml sydd o gyrroedd daearyddol gwahanol. Cawsom wylio gêm Cymru yn erbyn yr Iwerddon ar y nos Wener, ond uchafbwynt mawr i lawer yn aml yw’r gêm bêl-droed fawr ar y prynhawn Sadwrn, a hynny ar gae Tîm Pêl Droed Tref y Bala. Wedi’r gêm, roedd Caffi’r Coleg ar agor, a chyfle i gael cymdeithasu dros ddiod meddal a chacen, yn ffordd hyfryd o dreulio’r prynhawn, cyn y seminarau.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube