Portfolio

SOULED OUT 17 gan Elin

Roedd hi’n bleser cael mynd yn ôl i’r Bala eto eleni ar gyfer Souled Out. Mi oeddwn i wedi bod yn edrych ymlaen ers wythnosau ac yn ddisgwylgar i weld beth oedd gan Dduw i’w ddysgu a’i ddangos i mi. Roedd hi mor hyfryd cael dod ynghyd efo gymaint o Gristnogion ifanc a mwynhau cwmni ein gilydd wrth rannu, addoli, creu, chwarae ac ymlacio. Yn ogystal â sesiynau a seminarau, mae yna wastad llu o weithgareddau ar gael i ni trwy gydol yr wythnos – a chafon ni ddim ein siomi eleni! I enwi rhai ohonynt: Inflatables mawr, Flip Out a bwyd yng Nghaer, pnawn gemau a Colour Chaos, pêl-droed a chrefft. Doedd dim siawns i neb ddiflasu! Roedden ni’n cael sesiwn bob bore a nos, a thema’r wythnos oedd ‘Mae Iesu yn ddigon’. Roeddwn i’n hoff ohono gan ei fod yn thema oedd yn gallu bod yn berthnasol i bawb mewn rhyw ffordd. Fe gafon ni ein dysgu, ein harwain a’n herio gan amryw o siaradwyr, ac fe gefais fendith mawr. Bu’r seminarau fues iddynt o fudd mawr hefyd, yn enwedig un gan Chloe Richards am sut i rannu am Iesu gyda ein ffrindiau. Roedd ganddi nifer o awgrymiadau gwerthfawr am sut i fynd ati i wneud hyn mewn ffordd naturiol a gonest. Roedd hi’n wythnos wych, gyda Duw yn amlwg ar waith. Mi fyddwn i’n argymell Souled Out i bawb, dim bwys lle rydych chi ar eich taith ffydd. Mae’n ffordd arbennig o ddod i adnabod Duw yn well a phrofi ei gariad yn ddyfnach, treulio amser yng nghwmni Cristnogion eraill, ac archwilio pob math o gwestiynau am ffydd. Dwi’n cyfri’r diwrnodau tan haf nesa!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube