Portfolio

ADUNIAD SOULED OUT gan Joseff a Tomos

Cefais amser gwych yn mynychu Aduniad Souled Out mis diwethaf. Uchafbwyntiau’r penwythnos i mi oedd y seminarau a’r grwpiau bach. Teimlaf fod y rhain wedi cael effaith mawr arnaf ac roedd yn dda oherwydd os oeddech awydd, roeddech yn medru rhannu pethau o’ch calon heb ofni be oedd pobl eraill yn meddwl. Roedd y prif sesiynau yn help mawr hefyd. Roedden yn dysgu beth oedd byw fy mywyd i Iesu yn golygu ac am ei gariad atom ni. Cefais lawer o hwyl hefyd ar y cwrs gan gynnwys y ‘Disgo Tawel UV’ a’r gweithgaredd ‘Breakout’ lle roeddech gorfod cwblhau posau gwahanol a datrys problemau i ddod o hyd i’r allwedd i agor y drws! Ond y peth gorau i mi oedd yr addoliad, lle’r oedd pawb gyda’i gilydd yn canu a’r band yn chwarae’r gerddoriaeth. Wrth ganu roeddwn yn teimlo fel bod ni gyd yn rhan o’r un teulu mawr ac roedd cael canu gyda’r bobl ifanc eraill yn fy llenwi a nerth a llawenydd. Teimlaf fy mod wedi elwa llawer o’r penwythnos. Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd, wedi dysgu mwy am Iesu ac mae’r sesiynau wedi fy helpu i gofio cariad Iesu atom ni gyd ac am addewidion Duw o’r Beibl. Hefyd, roedd clywed pobl eraill yn siarad am eu bywydau a’u ffydd wir wedi rhoi hyder i mi. Mi faswn i wir yn annog ieuenctid hŷn eraill i ddod i Souled Out yn yr haf oherwydd mi fydd yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd, i gymryd rhan mewn gweithgareddau ‘awesome’ ac i gael dysgu mwy am gael perthynas â Iesu. Credaf bydd hyn yn ffordd wych i gael blas a dysgu mwy am Dduw a chael lôds o hwyl yr un pryd!  Joseff Griffiths

 

Ges i amser anhygoel yn Aduniad Souled Out! Dwi wedi bod yn mynd ar gyrsiau yng Ngholeg y Bala ers yn blentyn; i ddechrau i’r cyrsiau plant, wedyn i’r Cwrs Ieuenctid, a nawr am y tro cyntaf i Souled Out. Ro’n i bach yn bryderus blwyddyn diwethaf wrth feddwl am fynd i Souled Out ond doedd dim angen i mi boeni – roedd e’n benwythnos class! Ro’dd y pregethau yn ddiddorol, gyda storiau doniol ond hefyd yn heriol, rhywbeth eitha newydd i fi, a ro’dd ‘da fi llyfryn nodiadau llawn ar ôl pob pregeth! Yr uchafbwyntiau i fi odd y pregethau – gan eu bod nhw wir wedi herio fi, a’r ‘Disgo Tawel UV’ – (dwi erioed di neud gymaint o ymarfer corff!) a’r gweithgaredd ‘Breakout’ lle o ni gorfod gwneud posau gwahanol a datrys problemau amhosibl i ddod o hyd i’r allwedd i ddianc! Ro’dd e’n wych bod yn Aduniad Souled Out gan fod pawb yn ffrindiau, (o ni fel un teulu!) A ro’dd e’n neis gallu ymlacio gyda Christnogion eraill, ro’dd hynny’n gysur mawr i fi.  Ro’dd clywed pobl eraill yn siarad am eu ffydd a sut daethon nhw’n Gristnogion yn rhoi hyder i fi hefyd. Buaswn yn wir yn argymell Souled Out i ieuenctid eraill – mae’n ddigwyddiad gwych, modern a chyffrous ac yn hollol class! Tomos Gwynfor Edwards

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube