Portfolio

SOULED OUT 18 gan Sara

Dyma’r tro cyntaf i mi fynychu Souled Out, ond ar ôl pum diwrnod mor llawen a bendithiol, rwy’n sicr nad hwn fydd fy nhro olaf! Roedd yn bleser bod yng nghwmni criw mawr o Gristnogion ifanc o Gymru gyfan, rhai roeddwn yn eu nabod eisioes a llawer iawn o wynebau newydd, nifer ohonynt wedi dod yn ffrindiau da i mi yn ystod yr wythnos.

Thema’r wythnos oedd ‘Cyfarfod Iesu’, a chawsom ein harwain mewn addoliad bywiog a bendithiol gan amryw o siaradwyr, a’r cyfan yn gyfrwng i ni ddysgu mwy am berson rhyfeddol Iesu a dyfnhau ein hadnabyddiaeth ohono.

Ymhlith y pethau a adawodd yr argraff fwyaf arnaf oedd y seminar i ferched gan Cath Woolridge yn ein hannog i gamu ymlaen heb adael i ‘dyrrau’ ein bywydau ein dal yn ôl; seminar yn trafod thema sy’n hynod o bwysig ymhlith yr ifanc heddi sef ‘Iechyd meddwl’ gan Siân Wyn Rees ac Owain Edwards a chyfle i ymuno mewn profiad a oedd yn newydd i mi sef ‘Gweddi pop-up’ – gweddïo mewn amryw o ffurf ymarferol a chreadigol. Roedd y plethiad hwn o sesiynau yn brofiad adeiladol ac emosiynol. Roeddwn yn gwerthfawrogi yr amrywiaeth o’r profiadau newydd hyn yn fawr iawn. Rhag i neb feddwl bod y cwbwl yn digwydd o fewn muriau Coleg y Bala, mae’n werth nodi bod y dref ei hun siŵr o fod yn ymwybodol bod Souled Out yn cael ei gynnal oherwydd bod y seminarau yn cymryd lle mewn amryw o leoliadau gan gynnwys festri capel, Neuadd Buddug a gwesty lleol. Hyfryd oedd gweld criwiau o bobol ifanc yn cerdded o’r un lleoliad i’r llall yn y dref.

Yr hyn oedd yn wych am yr wythnos oedd bod nifer o weithgareddau cymdeithasol a hwyliog wedi eu gweu i mewn i’r rhaglen gyfan. Cefais gyfle i ymuno yn niwrnod ‘Hwyl y Sul’ gyda’i inflatables, Caffi Acwstig gyda’r hwyr, Padylfyrddio ar Llyn Tegid, Disgo a Thwrnament Dodgeball. Yn ogystal a hyn i gyd, roeddwn yn gwerthfawrogi ambell egwyl a chyfle i ymlacio yng nghwmni ffrindiau.

Bu’r wythnos gyfan yn gyfle i fod ymhlith pobol mewn awyrgylch addoliad a chymdeithasol a oedd fel minnau, yn awyddus i ddysgu mwy am Iesu a thyfu ac aeddfedu yn y Ffydd.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb am weithio mor galed i drefnu’r wythnos. Os nad ydych chi wedi bod i Souled Out, beth am ymuno â ni flwyddyn nesa? Rydw i’n edrych ymlaen yn barod!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube